Make your own free website on Tripod.com

XML DÖKÜMANINI DATAGRID İÇİNDE GÖSTERME   

XML Dökümanını browserda gostermek için CSS, XSL gibi çeşitli yöntemler vardır.Bu yöntemlerden bir tanesi de Dataset ve Datagrid nesnelerinin çeşitli özellik ve metodlarını kullanarak da xml dökumanlarını browserdan okumaktır. 

          ReadXML metodu 8 farkli parametre kullanılarak çağırılabilinir.Bu kullanilan yöntemler    aşağıdaki gibidir;

Readxml.bmp (117814 bytes)

ReadXML metodu kullanılırken databind yapacağımız XML dökümanının fiziksel adresi belirtitilerek kullanımı aşağıdaki gibidir

:  

    Dim ds As New DataSet()
    ds.ReadXml(Server.MapPath("ogrenciler.xml"))

 

     dg.DataSource = ds.Tables(0).DefaultView
     dg.DataBind()

 

Wfrm_ogrenci.aspx.vb 
Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        Okuxml()

End Sub


Private Sub Okuxml()
       Dim ds As New DataSet()
        ds.ReadXml(Server.MapPath("ogrenciler.xml"))
        dg.DataSource = ds.Tables(0)
       dg.DataBind()
End Sub

 

 

 

Wfrm_ogrenci.aspx
 

<html runat="Server">
<form>

<asp:datagrid
 id="dg"
 runat="server"
 AlternatingItemStyle-BackColor="#FFFFFF"
 itemStyle-BackColor="SkyBlue"
 HeaderStyle-BackColor="#0000F9"
 HeaderStyle-Font-Bold="True"
 HeaderStyle-ForeColor="#00ccff"
 font-size="11pt"
 font-names="Arial"
 gridlines="Both"
 Bordercolor="darkblue"
 Width="100%"

 />
</form>
</html>

 

Kodun derlenmiş hali( web browserdaki ogrenciler.xml dökümanının datagrid üzerindeki hali):